Zmluvy Tlačiť E-mail

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia  podlahy a soc. priestorov v kult.dome - Š L stav, s.r.o. Smižany
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o kúpe PC/notebooku/periférneho zariadenia - Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb-služba Mobilný internet - Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o o združenej dodávke plynu - RWE Gas Slovensk

Kúpna zmluva - Predaj obecných pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia soc. priestorov na obecnom úrade - Š L stav, s.r.o. Smižany
Darovacia zmluva výpočtovej techniky a softvéru -
Mandátna zmluva - technik požiarnej ochrany - Vladimír Vrábeľ
Dodatok č.1. ku Kúpnej zmluve č.50578/2011- Tatranská miekareň, a.s.

Dodatok č.1. ku Kúpnej zmluve č.3598/2011- Tatranská miekareň, a.s.
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície - NDS, a.s.
Zmluva o dielo "Výmena okien v kultúrnom dome" - Oblok s.r.o
Zmluva o dielo "Výmena okien na obecnom úrade" - Oblok s.r.o
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníka v kultúrnom dome" - FAJASTAV, s.r.o.
Zmluva o dielo "Výmena okien v MŠ" - Oblok s.r.o
Kúpno-predajná zmluva, mrazený a potravinársky tovar,Zvolen
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ, Spišská Nová Ves
Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ, Smižany
Dohoda o poskytnutí  príspevku na aktivačnú činnosť -ÚPSVR, Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôde - PD Čingov, Smižany
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôde - HOR, s.r.o., Spišská Nová Ves
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôde - Miloš Polák, Iliašovce
Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôde - SHR Michal Gbúr, Teplička
Zmluva o dielo - Ing. Janka  Dunajská, Dista projekt, Poprad
Dodatok č.12 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO - Brantner Npova s.r.o.
Kúpna zmluva - Kúpa parcely č. 90108/2 reg.E- ulica P.Koňák-Jozef Šlejzak
Kúpna zmluva - Predaj obecného pozemku Jaroslavovi Marhefkovi, Iliašovce 195
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia chodníka v MŠ" - Jozef Fábry FAJA Iliašovce 56
Zmluva o dielo "Vybudovanie bleskozvodu na prístavbe v MŠ" - Ing. Štefan Staroň
Zmluva o dielo "Výmena okien V MŠ" - Oblok s.r.o
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Lenka Duvačová
Dodatok č.2  k Zmluve o Dexia Komunál univerzálny úver č. 18/045/07
Dodatok č.11 k Zmluve o zbere ,odvoze a zneškodňovaní KO - Brantner Npova s.r.o.
Kúpna zmluva o dodávke mliekarenských a iných výrobkov - Tatranská mliekareň a.s.
Zmluva o elektronickej komunikácií - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Dodatok č.6 k zmluve č.10/2005 o zriadení spoločného školského úradu
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Kúpna zmluva - Predaj pozemkov pre PDP Iliašovce
Dodatok k zmluve pre skupinové poistenie - ZŠ - Komunálna poisťovňa
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa
Nájomná zmluva - BOGL a KRÝSL, k.s..
Dodatok č.3 k zmluve o stavebnom diele č.18/2009 - ARPROG, a.s.
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 18/018/11
Kúpna zmluva - Odkúpenie pozemku od Jozefa Šlezáka, Iliašovce 186
Dodatok č.1 k Mandatnej zmluve č.28/2009 - EMMA International, s.r.o.
Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - PDP Iliašovce
Dodatok k zmluve o pripojení - T-Com
Dodatok k zmluve o pripojení - T Mobile
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Menšie obecné služby
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Aktivačné práce
Poistná zmluva pre skupinové poistenie