Oznamy

Dňa   7.12.2018 o 17:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Oznam pre všetkých chovateľov ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

Registrácia chovu ošípaných - Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Iliašovce na volebné obdobie 2019-2022

Dňa 4.11.2018  o 16:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční predstavovanie kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva obce Iliašovce na volebné obdobie 2019-2022

Dňa 26.10.2018 o 16:00 hod. sa uskutoční v obci HALLOWEENSKY POCHOD

Dňa  25.10.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Iliašovce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Iliašovce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 28.9.2018 od 7:30 do 15:30 hod.

Oznámenie o "Menovacom dekréte" zapisovateľky pre voľby do orgánov  samosprávy obce
pre voľby v deň 10. novembra 2018

Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a
náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

Dňa  24.8.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Oznámenie o počte obyvateľov obce
Oznámenie o počte poslancov v obecnom zastupiteľstve na nové volebné obdobie
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie

Obec Iliašovce
Vás pozýva na

XVI. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

19. augusta 2018 o 14:30 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Deti z Materskej školy - Iliašovce
Nina Maniaková – sólistka - Smižany
Folklórna skupina "Harichovčan" - Harichovce
Folklórna skupina "Iľašovjan" -  Iliašovce
Folklórny súbor "Magura -  Kežmarok

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka, o občerstvenie je postarané

Zámer zámeny pozemkov obce Iliašovce s občanmi Petrom Faltinom a Katarínou Beckovou ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dňa  6.7.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  30.6.2018 sa uskutoční Športový deň detí a rodičov na futbalovom ihrisku so začiatkom o 15:00 hod.
FK 56 pozýva všetkých občanov na športové súťaže, dobrý guláš a večernú diskotéku

Dňa  8.6.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V utorok 12. 6. 2018 o 9:30 hod. sa uskutočni v našej obci na futbalovom ihrisku
.                                 OLYMPIJSKÝ DEŇ
pre deti materských škôl Spoločného školského úradu  Smižany

Zámer prenajať  pôdu na LV č. 1467 /viď prílohu/ poľnohospdárskemu družstvu Dravce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dňa  9.5.2018 bude v obci prerušená distribúcia elektrickej energie. Zoznam domov je uvedený v pdf prílohe

Dňa  11.5.2018 Únia žien Slovenska a  Dobrovoľný hasičský zbor v Iliašovciach organizujú stavanie mája. Zraz  účastníkov je o 16:00 hod. na školskom dvore Základnej školy, kde bude máj postavený. Po postavení mája bude nasledovať "Ľudová veselica".

Dňa  13.5.2018 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

Záverečný účet obce Iliašovce za rok 2017

Urbársko-pasienkové pozemkové spoločenstvo obce ILIAŠOVCE

Vážená pani/pán ...............................,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie:
Urbársko-pasienkového pozemkového spoločenstvo obce ILIAŠOVCE,
ktoré sauskutoční :

21. aprála 2018 /Sobota/ o 15:00 hodine
v Urbárskom dome v Iliašovciach č.208

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 15,00 hod. a vyplatenie podielov za rok 2017
2. Privítanie,úvod a schválenie programu VZ
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Správa o činnosti OLH za rok 2017
5. Správa o hospodárení za rok 2017 a schválenie ročnej účtovnej závierky.
6. Voľba výboru a dozornej rady
7. Rôzne – diskusia
8. Shválenie uznesenia a záver

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na

prezentácii touto pozvánkou a vyplneným Vami podpísaným splnomocnením.
Kontakt: Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.:  0907 995 027

Dňa 14.4.2018 Obec Iliašovce v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami organizuje jarnú brigádu na ktorú  vás vážení spoluobčania srdečne pozýva. Zraz  účastníkov je o 7:30 hod. pri "Obecnom úrade", kde budú dané organizačné pokyny. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda uskutočni v náhradnom termíne. 

Dňa  13.4.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Iliašovciach.

Zámer zriadenia vecného bremena /umiestnenie napájacieho kábla  a chráničky optického kábla do zeme/
ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech fi. Rupkki s.r.o., Kamenárska 5, 052 01 Sp. Nová Ves

Dňa  16.2.2018 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Iliašovciach.

V sobotu 10. februára 2018 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Vážení milovníci prírody, členovia OZ Sans Souci pripravujú pre občanov a návštevníkov bývalého letohrádku
dňa 31.12.2017 spoločné stretnutie  pri kaplnke so začiatkom o 11.00 hod.do cca 15.30 hod. Program voľný,
bude sa podávať čaj a káva a pre deti malé prekvapenie. Spolu si zaspievame a takto sa rozlúčime so starým rokom
a privítame nový rok 2018. Veľmi sa tešíme.

Dňa  8.12.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Iliašovciach.

Zámer prenajať  parcelu č. 4370 na LV č. 1467 ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech
OZ Sans Souci Letohrádok - Iliašovce.

Zámer prenajať  pôdu na LV č. 1467 poľnohospdárskym subjektom ako prípad hodný osobitného zreteľa
v prospech  týchto užívateľov SHR Gbúr Michal, PD Čingov, HOR, s.r.o., SHR Ing. Katarína Veľká, SHR Miloš
Pollák, PDP Iliašovce .

Dňa  6.10.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  18.9.2017
o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Zámer prenajať  parcely č. 4362, 4386, 4434 na LV č. 1467 ako prípad hodný osobitného zreteľa Obci Harichovce.

Dňa  25.8.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Zámer zriadenia vecného bremena /vybudovanie dvojstĺpovej trafostanice/ ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Zámer zriadenia vecného bremena /vybudovanie el. vedenia/ ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech pani Mgr. Zuzany Petríkovej.

Zámer prenajať časť parcely č. 4045 ako prípad hodný osobitného zreteľa pani Mgr.Zuzane Petríkovej.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

Dňa  21.7.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

!!!!   Pozor zmena  !!!!!    17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach 16.6.2017 sa začne o 17:00 hod.

Dňa  16.6.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  10.6.2017 o 14:00 hod. sa uskutočnia na školskom dvore ZŠ oslavy 135. výročia založenia DHZ s bohatým programom - kult. vystúpenie detí z MŠ, športové súťaže, guľáš, tanečná zábava hra skupina Leiss.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ

 

 

OBEC ILIAŠOVCE

Iliašovce č. 231, 053 11 Smižany

Obec Iliašovce v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy, Iliašovce č. 155 .


Uchádzači o funkciu musia spĺňať :

a) kvalifikačné predpoklady:

- odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- vykonanie prvej atestácie  v zmysle  § 34 ods.2 písm. b. zákona  č.317/2009 Z.z.

 

b) iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- bezúhonnosť

- ovládanie štátneho jazyka

- znalosť školskej legislatívy materskej školy

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

 

Požadované doklady k prihláške:

- prihláška do výberového konania

- doklady o dosiahnutom vzdelaní – overené fotokópie dokladov

- doklad o vykonaní prvej atestácie – overená fotokópia dokladov

- profesijný životopis

- výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy – rozsah 2 strán

- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

 

Prihlášky žiadame zaslať do 28.6.2017 do 13.00 hod. na adresu:

Obecný úrad Iliašovce č. 231, 053 11 Smižany, alebo osobne v podateľni Obecného úradu v zatvorenej obálke s označením “ MŠ Iliašovce – výberové konanie, neotvárať“.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Iliašovciach 30.5.2017

Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce

 

 

Dňa  31.5 a 1.6.2017 sa uskutočni v obci zber veľkoobjemového odpadu /skrine, postele, stoly, stoličky, koberce, okná, dvere a pod./ Tento odpad treba priniesť do dvora obecného úradu. Odvoz sa uskutočni  1. resp. 2. 6. 2017.

Dňa  20.5.2017 Únia žien Slovenska a  Dobrovoľný hasičský zbor v Iliašovciach organizujú stavanie mája. Zraz  účastníkov je o 14:00 hod. pri Urbárskom dome. Sprievod sa pohne o 15:00 hod. smerom k ZŠ kde bude máj postavený. Po postavení mája bude nasledovať "Ľudová veselica".

Dňa  14.5.2016 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

Dňa  12.5.2017 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

 

OBEC ILIAŠOVCE

Obecný úrad 231, 053 11 Iliašovce IČO:00329185, DIČ:2020717710,  Banka: PRIMA banka Slovensko, a.s., BÚ: 3410404001/5600 Tel:053/4298617, 0911 650 195, mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľaV zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

predkladáme návrh na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Predmet prenájmu: Prenájom majetku obce – nebytového priestoru o výmere 21 m2

nachádzajúce sa v objekte  budovy Materskej školy v Iliašovciach, súpisné číslo 155, na pozemku parc. č.371/2,Reg.C vedený Katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves na liste vlastníctva č. 1 , katastrálne územie Iliašovce.

Žiadateľ: Lenka Duváčová, bytom Iliašovce 76

Jedná sa o priestory budovy, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané, nebytové priestory je možné prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože žiadateľka v priestoroch otvorí kaderníctvo, ktoré v obci využijú ľudia všetkých vekových kategórii.

Cena prenájmu: 71 €/mesiac včetne energii, t.j.852€/rok

Doba prenájmu: od 1. júna 2017, na dobu určitú 5 rokov

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom

obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zverejnené 27.4.2017                                                                      
Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

 

Dňa    11.4.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa    10.3.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Urbársko-pasienkové pozemkové spoločenstvo obce ILIAŠOVCE

Vážená pani/pán ...............................,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie:
Urbársko-pasienkového pozemkového spoločenstvo obce ILIAŠOVCE,
ktoré sauskutoční :

25. marca 2017 /Sobota/ o 15:30 hodine
v Urbárskom dome v Iliašovciach č.208

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 15,30 hod. a vyplatenie podielov za rok 2016
2. Privítanie,úvod a schválenie programu VZ
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Správa o činnosti OLH za rok 2016
5. Správa o hospodárení za rok 2016 a schválenie ročnej účtovnej závierky.
6. Rôzne – diskusia
7. Shválenie uznesenia a záver

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na
prezentácii touto pozvánkou a vyplneným Vami podpísaným splnomocnením.

SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný/á

Týmto splnomocňujem .......................................................................k účasti na

Valnom zhromaždení Urbársko pasienkového pozemkového spoločenstva v Iliašovciach

konaného dňa 25.3.2017 k výkonu uvedéneho práva na pozvánke.

podpis vlastníka ............................................podpis zmocneného .....................................

Kontakt: Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 053/4433090, 0907 995 027

 

V sobotu 25. februára 2017 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.


O Z N Á M E N I E
Obecný úrad v Iliašovciach, v zastúpení starostom obce, Mgr. Ladislavom Grondžákom
O z n a m u j e
občanom, že posledný deň na podanie daňového priznania, prípadne zmeny v chove psov,
počtu členov domácnosti pre poplatok za likvidáciu TKO, uľavy na platbu poplatku
z dôvodu , že 31.január je v utorok – nestránkový deň
bude streda 1. februára 2017 do 17.00 hodiny.
Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

Dňa  21.12.2016 o  16:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočni "Vianočná besiedka". V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z materskej a základnej školy.

Dňa    8.12.2016 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa   5.12.2016 o 16:00 hod. sa pred základnou školou uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka za prítomnosti Mikuláša.

Dňa   4.11.2016 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 16.09.2016 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

 

Obec Iliašovce
Vás pozýva na

XV. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

21. augusta 2016 o 14:00 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Deti z Materskej školy - Iliašovce
Katarína Lichvaríková - Iliašovce
Folklórna skupina  z Vojkoviec
Folklórna skupina  z Kolinoviec
Folklórna skupina "Iľašovjan" z Iliašoviec
Folklórny súbor "Čačina" - Spišská Nová Ves
Folklórny súbor "Šarišan - Prešov

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka

Dňa 27.05.2016 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  8.5.2016 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

Urbársko-pasienkové pozemkové spoločenstvo obce ILIAŠOVCE

Vážená pani/pán ...............................,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie:
Urbársko-pasienkového pozemkového spoločenstvo obce ILIAŠOVCE,
ktoré sauskutoční :

2. apríla 2016 /Sobota/ o 15:30 hodine
v Urbárskom dome v Iliašovciach č.208

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 15,30 hod. a vyplatenie podielov za rok 2015
2. Privítanie,úvod a schválenie programu VZ
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Správa o činnosti OLH za rok 2015
5. Správa o hospodárení za rok 2015 a schválenie ročnej účtovnej závierky.
6. Rôzne – diskusia
7. Shválenie uznesenia a záver

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na
prezentácii touto pozvánkou a vyplneným Vami podpísaným splnomocnením.

SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný/á

Týmto splnomocňujem .......................................................................k účasti na

Valnom zhromaždení Urbársko pasienkového pozemkového spoločenstva v Iliašovciach

konaného dňa 2.4.2016 k výkonu uvedéneho práva na pozvánke.

podpis vlastníka ............................................podpis zmocneného .....................................

Kontakt: Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 053/4433090, 0907 995 027

 

Dňa 11.03.2016 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V sobotu 6. februára 2016 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Dňa 18.12.2015 o  16:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočni "Vianočná besiedka". V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z materskej a základnej školy.

Dňa 11.12.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 4.12.2015 o 16:00 hod. sa pred základnou školou uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka za prítomnosti Mikuláša.

Dňa 6.11.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V O Ľ B Y   H L A V N É H O   K O N T R O L Ó R A

O B C E   I L I A Š O V C E

V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje obecné zastupiteľstvo z dôvodu uplynutia šesť ročného funkčného obdobia súčasného hlavného kontrolóra, voľbu hlavného kontrolóra na deň 6.11.2015

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.

Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteĺná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce.

V Iliašovciach dňa 30.9.2009

Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli v obci Iliašovce
dňa: 25.9.2015

Zvesené dňa:

 

Dňa 18.9.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Obec Iliašovce a sponzor KSK
Vás pozýva na

XIV. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

16. augusta 2015 o 14:00 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Deti z Materskej školy - Iliašovce
Folklórna skupina "Iľašovjan“ - Iliašovce
Folklórna skupina  "Tepličan" - Teplička nad Hornádom
Folklórna skupina  "Štvrtočan" - Spišský Štvrtok
Folklórny súbor "Čačina - Spišská Nová Ves
Folklórny súbor "Bystrina" - Banská Bystrica

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka

Dňa 31.7.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 22.5.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  23.5.2015 Únia žien Slovenska a  Dobrovoľný hasičský zbor v Iliašovciach organizujú stavanie mája. Zraz  účastníkov je o 14:00 hod. pri Urbárskom dome.

Dňa  10.5.2015 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

!!!!!    POZOR ZMENA   !!!!!!!!!

Zasadnutie Obecného zastupieľstva  sa 10.4.2015 presúva na 19:00 hodinu!

Dňa 10.4.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Urbársko-pasienkové pozemkové spoločenstvo obce ILIAŠOVCE

Vážená pani/pán ...............................,
srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:
Urbársko-pasienkové pozemkové spoločenstvo obce ILIAŠOVCE,
ktoré sauskutoční :

28.03.2015 /Sobota/ o 15:30 hodine
v urbárskom dome v Iliašovciach č.208

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 15,30 hod. a vyplatenie podielov za rok 2014
2. Privítanie,úvod a schválenie programu VZ
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Správa o činnosti OLH za rok 2014
5. Správa o hospodárení za rok 2014 a schválenie ročnej účtovnej závierky.
6. Rôzne – diskusia
7. Shválenie uznesenia a záver

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na
prezentácii touto pozvánkou a vyplneným Vami podpísaným splnomocnením.

SPLNOMOCNENIE

Dole podpísaný/á

Týmto splnomocňujem .......................................................................k účasti na

Valnom zhromaždení urbársko pasienkového pozemkového spoločenstva v Iliašovciach

konaného dňa 28.3.2015 k výkonu uvedéneho práva na pozvánke.

podpis vlastníka ............................................podpis zmocneného .....................................

 

Dňa 20.2.2015 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V sobotu 14. februára 2015 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Dňa 18.12.2014 o  16:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočni "Vianočná besiedka". V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z materskej a základnej školy.

Dňa 12.12.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 5.12.2014 o 16:00 hod. sa pred základnou školou uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka za prítomnosti Mikuláša.

Dňa 28.11.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  24 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

O Z N Á M E N I E

Miestna volebná komisia v Iliašovciach podľa §  19 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien oznamuje, že politická strana    Sieť, dňa 11.novembra 2014  písomne odvolala kandidatúru kandidáta  na post poslanca  v obci Iliašovce .

6. Monika Gondová,   47 r. učiteľka ,  SIEŤ

Ján Sarňák v.r.

predseda miestnej volebnej komisie v Iliašovciach

V Iliašovciach  12.11.2014

9.11.2014

Mimoriadny oznam !!!

Vážení spoluobčania
,
nakoľko v sobotu 8.11.2014 sa o 13:00 hod. koná v obci pohreb, predstavovanie  kandidátov verejnosti na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce  volebné obdobie sa presúva na 9.11.2014 o 16:00 hod. do kultúrneho domu.

8.11.2014
Vážení spoluobčania
,
srdečne vás pozývame 8.11.2014 o 16:00 hod. do kultúrneho domu  na predstavovanie  kandidátov verejnosti na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce  volebné obdobie.  Kandidáti budú prezentovať svoje volebné programy a v úvode bude zložený odpočet za volebné obdobie 2011-2014.


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby starostu obce

v   I l i a š o v c i a c h

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Iliašovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Anna  F r a n k o v i č o v á, 41 rokov, účtovník, Iliašovce 97,SIEŤ

2. Ladislav  G r o n d ž á k, Mgr., 61 rokov, starosta obce, Iliašovce č. 8, SMER- sociálna demokracia

3. Július  M a r h e v k a, 59 rokov, technik, Iliašovce č. 250, nezávislý kandidát

V Iliašovciach, dňa 24.09.2014
Ján Sarňák, predseda volebnej komisie


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v   I l i a š o v c i a c h

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Iliašovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.  Lucia      A m b r o z o v á, 27 rokov, čašník, Iliašovce č. 223, SIEŤ

2.  Štefan    B a r t k o , Bc., 59 rokov, vedúci prevádzky, Iliašovce č. 187, KDH

3.  Ján         B d ž o c h ,  36 rokov, manažér, Iliašovce č. 252, SIEŤ

4.  Andrea  Č o p i a n o v á,  40 rokov, ekonóm, Iliašovce 74, SIEŤ

5.  Jozef     F á b r y, Ing., 29 rokov, rozpočtový manažér, Iliašovce č. 56, SIEŤ

6.  Monika G o n d o v á ,  47 rokov, učiteľka, Iliašovce 18, SIEŤ

7.  Anna     C h o v a n c o v á , 31 rokov, nezamestnaná, Iliašovce 127, KDH

8.  Jozef     J u h á z y , 48 rokov, mlynár, Iliašovce č. 45, SMER – sociálna demokracia

9.  Ján        K o l e j , 56 rokov, stolár, Iliašovce 78, SMER – sociálna demokracia

10.Valéria  K r a č k o v á , 48 rokov, predavačka, Iliašovce č. 27, SMER-sociálna demokracia

11.  Igor     Š t r a u c h , 42 rokov, obchodný zástupca, Iliašovce č. 214, SIEŤ

12. Danka  U ž á k o v á, 44 rokov, SZČO, Iliašovce č. 287, SIEŤ

V Iliašovciach dňa 24.09.2010
Ján Sarňák, predseda volebnej komisie

 

Dňa 3.10.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  23 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Obec Iliašovce
Vás pozýva na

XIIl. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

17. augusta 2014 o 15:00 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Deti z Materskej školy - Iliašovce
Katarína Lichvaríková - Iliašovce
Folklórna skupina "Iľašovjan“ - Iliašovce
Folklórna skupina  "Javorina" - Torysky
Folklórny súbor "Kriváň" - Východná
Folklórny súbor "Čačinare - Spišská Nová Ves

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka

Vážení spoluobčania v dňoch 23. a 24. júla 2014 t.j. v stredu a štvrtok 2014 organizuje obec veľkoobjemový zber odpadu.  Zber sa uskutočni v priestoroch dvora obecného úradu. Občania môžu v týchto dňoch do 15:00 hodiny do uvedeného priestoru  prinášať chladničky, mrazničky, práčky, el.pece,mikrovlnky, televízori, rádia, počítače a iné elektrospotrebiče, ďalej nábytok koberce a pneumatiky z osobných aut. Odvoz  sa  uskutoční  24. alebo 25.júla  v dopoludňajších hodinhách firmou Brantner Nova.

Dňa 8.8.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  22 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 10.6.2014 sa začal realizovať výkop kanalizačných stok na ulici J. Marhevka - Peter Koňak.

Dňa  14.6.2014 o 10:30 hod. poriada FK 56 na futbalovom ihrisku v Iliašovciach "Juniáles a Športový deň detí".  O 10:30 sa odohrá futbalový zápas FK 56 Iliašovce  vs. FK Slovan V.Folkmár. V odpoludňajších hodinách sú  pripravené rôzne súťaže, atrakcie, občerstvenie a hudba. Všetkých srdečne pozývame.

Dňa 13.6.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  21 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 12.5.2014 sa začala rekonštrukcia fasády obecného úrad, ktorá potrvá približne tri týždne.

Dňa  11.5.2014 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

Dňa  10.5.2014 Únia žien Slovenska a  Dobrovoľný hasičský zbor v Iliašovciach organizujú stavanie mája. Zraz  účastníkov je o 14:00 hod. pri Urbárskom dome.

Dňa 7.3.2014 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  20 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 3.3.2014 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá potrvá približne dva mesiace.

V sobotu 1. marca 2014 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Dňa 19.12.2013 o  16:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutočni "Vianočná besiedka". V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z materskej a základnej školy.

Dňa 13.12.2013 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  19 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 5.12.2013 o 16:00 hod. sa pred základnou školou uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.

Dňa 20.10.2013 o 15:00 hod. organizuje výbor "Pohrebného podporného združenia"  v Urbárskom dome  "Mesiac úcty k starším".

Dňa  19.9.2013 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  13.9.2013 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Obec Iliašovce
Vás pozýva na

XII. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

18. augusta 2013 o 15,00 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Katarína Lichvaríková - Iliašovce
Monika Bdžochová – Iliašovce
Folklórna skupina „Iľašovjan“ – Iliašovce
Folklórna skupina „Jamničan“ – Jamník
Folklórna skupina „Olišavčan“ – Letanovce
Folklórna skupina „Poračan“ - Poráč
Folklórny súbor „Krompašan“ - Krompachy

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka

 

Vyhlásenie "Mimoriadnej situácie" 19.6.2013 o 16:00 hod. Ohrozenie zosuvom pôdy

Dňa  24.5.2013 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  12.5.2013 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.

Dňa  4.5.2013 Únia žien Slovenska a  Dobrovoľný hasičský zbor v Iliašovciach organizujú stavanie mája. Zraz  účastníkov je o 13:00 hod. pri Urbárskom dome.

Dňa 27.4.2013 Obec Iliašovce v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami organizuje jarnú brigádu na ktorú  vás vážení spoluobčania srdečne pozýva. Zraz  účastníkov je o 7:30 hod. pri základnej škole, kde budú dané organizačné pokyny.

Dňa  8.3.2013 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V sobotu 9.februára 2013 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a ochutnávka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Dňa 26.1.2013 o 9:00 hod. sa v obci uskutoční hokejový turnaj dospelých a v nedeľu 27.1.2013 o 13:00 hod. hokejový turnaj detí. Bližšie informácie k organizácií podujatí dostanete na obecnom úrade.

Dňa 13.1.2013 sa uskutoční v kultúrnom dome  divadelné predstavenie "Svadobný závoj".  Začiatok predstavenia je o 15:00 hodine. Vstupné pre detí 0,5€ , pre dospelých 2€.

Dňa 20.12.2012 sa uskutoční v kultúrnom dome "Vianočná besiedka".  Začiatok predstavenia je o 16:00 hodine. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z Materskej a Základnej školy v Iliašovciach.

Dňa  7.12.2012 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  13 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 5.12.2012 o 16:00 hod. sa pred obecným úradom uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.

Dňa  28.9.2012 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  12 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Obecný úrad Iliašovce
Vás pozýva na

XI. ročník sviatočného dňa folklóru

I Ľ A Š O F S K A
P A N T Ľ I K A

 

19. augusta 2012 o 15,00 hod.
v amfiteátri v Iliašovciach

V programe účinkujú:

Monika Bdžochová – Iliašovce
Materská škola - Iliašovce
Folklórna skupina „Iľašovjan“ – Iliašovce
Folklórna skupina „Kluknavčanka“ – Kluknava
Katarína Lichvariková - Iliašovce
Folklórna skupina „Folkmarčanka“ – Veľký Folkmár
Folklórna skupina „Štvrtočan“ - Spišský Štvrtok
Folklórny súbor „Levočan“ - Levoča

V závere programu sa uskutoční tombola a diskotéka

Dňa  6.7.2012 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  11 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa  10.6.2012 o 14:00 hod. poriada FK 56 na futbalovom ihrisku v Iliašovciach "Športový deň detí".  Sú pripravené rôzne súťaže, atrakcie, hodnotná tombola, občerstvenie a hudba. Všetkých srdečne pozývame.

Občianske združenie Sans Souci Letohrádok v Iliašovciach oznamuje občanom a nadšencom histórie, že pri tisícročnej kapličke usporiada spoločenskú slávnosť s obradom vysvätenia novopostaveného kríža dňa 27.5.2012 o 14:00 hod. Občianske združenie Vás na toto stretnutie srdečne pozýva.


OBEC ILIAŠOVCE

Iliašovce č. 231, 053 11 Smižany

Obec Iliašovce v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy, Iliašovce č. 155 .

Uchádzači o funkciu musia spĺňať :

a) kvalifikačné predpoklady:

-          odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotli-vé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

b) iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

-    bezúhonnosť

-          ovládanie štátneho jazyka

-          znalosť školskej legislatívy materskej školy

-          komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

-          predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Požadované doklady k prihláške:

-          prihláška do výberového konania

-          doklady o dosiahnutom vzdelaní – overené fotokópie dokladov

-          profesijný životopis

-          výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace

-          písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

-          vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy – rozsah 2 strán

-          ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

 

Prihlášky žiadame zaslať do 11.6.2012 do 13.00 hod. na adresu:

Obecný úrad Iliašovce č. 231,  053 11 Smižany, alebo osobne v podateľni Obecného úradu v zatvorenej obálke s označením “ MŠ Iliašovce – výberové konanie, neotvárať“.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Iliašovciach  16.5.2012                                                   Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce

 

Dňa  13.5.2012 o 15:00 hod. sa uskutočnia v kultúrnom dome oslavy "Dňa matiek". V kultúrnom programe vystúpia detí z materskej a základnej školy.
Dňa  5.5.2012 o 13:00 hod. sa uskutočnia na školskom dvore ZŠ oslavy 130. výročia založenia DHZ s bohatým programom, o 11:30 hod. sa uskutoční stavanie mája.
Dňa  4.5.2012 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  10 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 21.4.2012 Obec Iliašovce v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami organizuje jarnú brigádu na ktorú  vás vážení spoluobčania srdečne pozýva. Zraz  účastníkov je o 8:30 hod. pri obecnom úrade, kde budú dané organizačné pokyny.

Dňa 24.2.2012 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

V sobotu 18.februára 2012 sa uskutoční v našej obci pri príležitosti posledných fašiangov v ranných hodinách varenie a koštovka grejzupy na parkovisku pri základnej škole, na ktorú Vás srdečne pozývame. Členovia červeného kríža a folklórnej skupiny Iľašovian Vás potom pozývajú v maskách do fašiangového sprievodu. Zraz účastníkov je o 11:00 hodine pred pohostinstvom v strede obce. Sprievod sa ukončí fašiangovou zábavou a pohostením v kultúrnom dome.

Riaditeľka  materskej   školy  Iliašovce  oznamuje, že
zápis  detí  do  materskej školy
k  nasledujúcemu  školskému  roku  2012 / 2013  sa  uskutoční
v termíne:  17. 02.  2012   -   15.03.2012
v čase:        8,00  -  16,00 hod. v budove  materskej  školy

- K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, kartička poistenca.
- Deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
priložia k prihláške potvrdenie od lekára pre deti a dorast a vyjadrenie špeciálneho pedagóga i psychológa.
- Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou.
- Rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa bude rodičom písomne doručené najneskôr do 30.04.2012

Vítané sú deti aj zo širšieho okolia                                                         Tešíme sa na Vás!

 

Oznam pre rodičov budúcich prvákov
Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2012 / 2013

Riaditeľstvo Základnej školy v Iliašovciach, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že sa uskutoční zápis žiakov  do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2012/2013 v priestoroch tunajšej školy.
Rodičia môžu prísť svoje dieťa zapísať v dňoch 16.1.2012 -15.2.2012 (7:45- 15:00).
Rodič si k zápisu prinesie potrebné doklady: rodný list dieťaťa, svoj  občiansky preukaz, 4€.
Mgr. Kováčová Janka, riaditeľka ZŠ

 

Obec Iliašovce oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie prípadne o odpustenie poplatku za likvidáciu TKO na rok 2012,  v rámci VZN o miestnych daniach a poplatkoch, aby  predložili  vypísané tlačivo / viď tlačivá /  najneskôr do 31.januára 2012.


Dňa 9.12.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 5.12.2011 o 16:00 hod. sa pred obecným úradom uskutoční  slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.

Dňa 23.9.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 21.8.2011 o 14:00 hod. sa uskutoční
X
. ročník sviatočného dňa folklóru
IĽAŠOFSKA PANTĽIKA
amfiteáter ZŠ Iliašovce
ZAČIATOK PROGRAMU O 14.00 hodine

V programe účinkujú:

Sólistka „Katarína Lichvaríková“ - Iliašovce
Detský folklórny súbor „Oriešok“ – Smižany (ZUŠ)
Folklórna skupina „Brižečky“ – Spišský Hrušov
Folklórna skupina „Harihovčan“ – Harichovce
Folklórna skupina „Iľašovjan“ – Iliašovce
Folklórny súbor „ Detva“ – Detva  samostatný hodinový program

Dňa 17.6.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 12.6.2011
FK 56 vás všetkých pozýva na športový deň spojený s dňom detí v nedeľu 12.júna so začiatkom o 14.00 na futbalovom ihrisku. Pre deti sú pripravené zaujímavé súťaže o pekné ceny. Znovu príde aj žirafa. Ženy a dievčatá príďte v športovom, o 15.00 si zacvičíme s cvičiteľkou Luckou Ďurákovou ZUMBU. Nebude chýbať ani kopanie jedenástok a možno uvidíme prvý krát vzájomný futbalový zápas medzi mužmi a ženami. O dobrú zábavu sa postará DJ Jozef Grondžák. Budete si môcť tiež zakúpiť TOMBOLU a vyhrať zaujímavé ceny. Občerstvenie a guláš je zabezpečené. Tešíme sa na Vás, vytiahnite zo skríň športové oblečenie, tenisky a pridajte sa v nedeľu k nám.

Dňa 11.6.2011 o 13:00 hod. organizujú spoločenské organizácie - Únia žien a Dobrovoľný hasičský zbor -  v našej obci "Stavanie májov". Sprievod sa uskutočni o 13:30 hod. od miestneho liehovaru na školský dvor, kde bude máj postavený.

Dňa  3.6.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 16.5.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 16.4.2011 Obec Iliašovce v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami organizuje jarnú brigádu na ktorú  vás vážení spoluobčania srdečne pozýva. Tie organizácie, ktoré už majú určené lokality na upratovanie, môžu ísť priamo na tieto miesta. Zraz ostatných účastníkov je o 8:00 hod. pri obecnom úrade, kde budú dané organizačné pokyny.

Dňa 1.4.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční  3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 19.3.2011 sa koná VZ UPPS
Výbor urbársko pasienkoveho pozemkoveho spoločenstva
obce Iliašovce v zmysle stanov spoločenstva Vás pozýva na VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutočni dňa 19.marca 2011 o 15:00 hodine v urbárskom dome v  Iliašovciach č.208 s týmto programom:

Program :
1.   Otvorenie, schválenie programu VZ.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3.   Správa reviznej komisie.
4.  Správa OLH o stave lesných porastov a plán na rok 20115.  Oboznámenie s priebehom prác   projektov pozemkových uprav.
6.   Diskusia.
7.   Schválenie uznesenia a záver VZ.
Vyplácanie podielov sa uskutoční pre domácich dňa 18. marca od 15:00 hodiny do 19:00 hodiny nepretržite.
Vyplácanie pre dochádzajúcich sa uskutoční dňa 19. marca od 12:00 hod. do konca VZ.

Dňa 5.3.2011 bude naša obec žiť poslednými fašiangami. Členovia Červeného kríža v Iliašovciach  a Fsk Iľašovian pripravili okrem sprievodu  po dedine aj ochutnávku "grejzupy" , ktorá sa bude variť na školskom dvore. Do sprievodu v maskách pozývajú všetkých tých, ktorí majú záujem dobre sa zabaviť a vyšantiť. Fašiangy vyvrcholia v kultúrnom dome o 17:00 hodine pri dobrej hudbe a pohostení. Srdečne Vás pozývame na fašiangové posedenie.

Dňa 29.1.2011 o 9:00 hod. sa v obci uskutoční hokejový turnaj dospelých a v nedeľu 30.1.2011 o 13:00 hod. hokejový turnaj detí. Bližšie informácie k organizácií podujatí dostanete na obecnom úrade.

Dňa 27.1.2011 o 18:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach.

Dňa 22.1.2011 o 18:00 hod. sa  v kultúrnom dome uskutoční "Výročná členská schôdza" Dobrovoľného hasičského zboru v Iliašovciach.

Dňa 21.12.2010 sa uskutoční v kultúrnom dome "Vianočná besiedka".  Začiatok predstavenia je o 16:00 hodine. V kultúrnom programe sa predstavia žiaci z Materskej a Základnej školy v Iliašovciach.

Dňa 17.12.2010 sa uskutoční v kultúrnom dome ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na  volebné obdobie 2011-2014.  Začiatok zasadnutia je o 17:00 hod.

Dňa 10.12.2010
sa uskutoční v zasadačke obecného úradu posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2007-2010.  Začiatok zasadnutia je o 17:00 hod.

22.11.2010
Voľby
do samosprávy obce sa uskutočnia 27.11.2010 v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod. Volebná miestnosť sa nachádza v budove obecného úradu.

16.11.2010
Vážení spoluobčania

Obecné zastupiteľstvo Vás srdečne pozýva v nedeľu 21.11.2010 o 16:00 hod. do kultúrneho domu  na predstavovanie  kandidátov verejnosti na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na nasledujúce  volebné obdobie.  Kandidáti budú prezentovať svoje volebné programy a v úvode bude zložený odpočet za volebné obdobie 2006-2010.

15.11.2010
Viete, aké cenné papiere máte na účte?
Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej máte cenné papiere na svojom účte v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. s ktorými sú spojené náklady. Mnohé z týchto cenných papierov možno nemajú  pre vás žiadnu cenu. Už rok máte možnosť tieto cenné papiere bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR (FNM). Je najvyšší čas si zistiť, ako na tom sú vaše cenné papiere. Ak o ne nemáte záujem, využite možnosť bezodplatného prevodu na FNM, nakoľko nový Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. spoplatňuje od 1.1. 2011 aj účty, ktoré doteraz spoplatnené neboli.Majiteľom účtov cenných papierov, ktorí dostali faktúru za vedenie účtu, môžu byť tieto poplatky zo strany FNM vrátené. Vrátenie poplatkov je podmienené prevedením cenných papierov na FNM. Ak sa rozhodnete, že prevediete na FNM iba niektoré cenné papiere, FNM za vás uhradí alebo vám vráti pomernú časť poplatku zodpovedajúcu prevedeným cenným papierom.Pozor! Tí, čo ste v roku 2008 mali na účte cenné papiere v menovitej hodnote nad 6 639 EUR, mali by ste sa rozhodnúť a urobiť prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, do 17. decembra 2010.Hodnotu vašich cenných papierov si môžete zistiť v bankách, u obchodníkov s cennými papiermi a prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (www.bsse.sk).Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk, na www.natfund.gov.sk alebo na pracoviskách, ktoré vám poskytnú jeden bezplatný aktuálny výpis z účtu majiteľa a ktoré zabezpečujú aj bezodplatné  prevody cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, na FNM (RM-S Market, o.c.p., a.s. a vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s.) prípadne na bezplatnej telefonickej linke (aj z mobilu) 0800 888 250 alebo 0800 888 260.