Základná škola PDF Tlačiť E-mail

Základná škola Iliašovce je málotriedna škola. História školstva v obci Iliašovce je veľmi zaujímavá a bohatá. Prvé údaje sú z 18. storočia. Prvým známym učiteľom a organistom bol František Simonides, ktorého si zvolili v roku 1726.  Začiatkom 19. storočia mala škola len jednu miestnosť, v ktorej sa učili žiaci všetkých ročníkov. Budova školy bola veľmi chatrná. Vyučovalo sa v dvoch  jazykoch, slovenskom a nemeckom, nakoľko v obci žili Slováci aj Nemci. V roku 1832 dal patrón postaviť novú školu, pričom aj učiteľ získal ustálený dôchodok. Požiar v roku 1888 zničil školu aj kostol. Šestnásť rokov potom, v roku 1908 dedinčania postavili novú budovu školy. Na túto budovu získali peniaze z kostolnej pokladnice, od patróna, zo školskej pokladnice a  okrem práce dali  občania aj zvyšné peniaze. Po prvej svetovej vojne sa aj v našej škole, tak ako vo všetkých vidieckych školách vyučovalo podľa vierovyznania. V našej obci preto boli dve školy: katolícka a evanjelická. Žiaci v tom čase mali 6- ročnú školskú dochádzku. Vyučovanie prebiehalo doobeda i poobede. Po skončení tejto dochádzky pokračovali vo výučbe raz v týždni poobede. Toto vyučovanie sa nazývalo opakovacie a trvalo tri roky. Prvá školská žiacka a učiteľská knižnica bola zriadená v rokoch 1930-1931. Do knižnice bolozakúpených 50 zväzkov kníh pre žiakov a 15 zväzkov pre učiteľov.V školskom roku 1944/1945 začiatkom vianočných prázdnin obsadilo evanjelickú školu maďarské, neskôr nemecké vojsko, preto bolo vyučovanie na oboch školách zastavené. Vojsko poškodilo budovy, zničilo učebné pomôcky. Vyučovanie bolo obnovené 12.2.1945. Významným dátumom pre všetky školy bol dátum 17.5.1945, kedy boli všetky miestne ľudové školy zlúčené do štátnej ľudovej školy. Školu v tom čase navštevovalo 140 žiakov všetkých ročníkov. V školskom roku 1948/1949 bol na škole zrušený 6.-9. ročník na škole, žiaci odchádzajú do okolitých škôl. Od vtedy sa na škole vzdelávajú iba žiaci 1. stupňa základnej školy. Od roku 1998/1999 majú žiaci svoj popoludňajší klub- školský klub.  V súčasnosti má škola tri učebne. Najväčšia v zimných mesiacoch slúži ako telocvičňa, najmenšia je vybavená počítačovou technikou a využíva sa ako počítačová miestnosť. V školskom roku 2010/2011 sa na škole vyučovalo v dvoch oddeleniach 23 žiakov. V prvom oddelení sa vyučoval 1. a 2. ročník, v druhom oddelení 3. a 4. ročník. Ročníky sú zadelené do oddelení na princípe počtu žiakov.

3.1 Charakteristika školy

 

Základná škola Iliašovce patrí od roku 2004 pod obec Iliašovce, ktorá je jej zriaďovateľom. Výchova a vzdelávanie je poskytované na teritóriu obce. Je to málotriedna škola v súčasnosti (školský rok 2017/2018) s dvomi triedami, v ktorých sú spojené ročníky (2.a 4.ročník, 1.a 3.ročník ). Takéto zadelenie ročníkov sme uskutočnili podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník - 2 žiakov 
2. ročník - 3 žiaci
3. ročník - 5 žiakov
4. ročník - 2 žiaci

Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú neustály pokles počtu narodených detí, čo znamená aj pokles žiakov v škole. Tento fakt je veľkým existenčným problémom našej základnej školy. Okrem tohto nepriaznivého demografického vývoja, je aj fakt, že vždy sa nájdu rodičia, ktorí zapíšu svoje dieťa do plnoorganizovanej školy v blízkom okolí. Tvorba vízie školy je nasmerovaná tak, aby sa nám darilo obstáť v konkurenčnom prostredí.

 

Aktuálny stav a možností

Aktivity školy v edukačnom procese i v mimoškolskej činnosti sú nasmerované na plnenie nasledovných cieľov a úloh:

 • v popredí nášho záujmu je náš žiak, pre ktorého prospech pracuje tím pedagogických i nepedagogických zamestnancov ( dve kvalifikované učiteľky, vychovávateľka školského klubu detí, dvaja miestni kňazi, školníčka a asistentka)
 • veľký dôraz kladieme na kvalitu edukačného procesu
 • venujeme pozornosť efektívnej integrácií žiakov
 • vyhľadávame možnosti zapájať sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré by mohli skvalitniť našu ponuku
 • veľký dôraz kladieme na zdravý vývoj, bezpečnosť, ekológiu vonkajšieho a vnútorného prostredia
 • úspešnosť žiakov pri prechode na nižší stredný stupeň vzdelania, dobrá adaptácia v novom prostredí
 • sme a chceme byť naďalej školou otvorenou pre žiakov i pre verejnosť
 • poznáme svoje možnosti, ale aj možnosti našich konkurentov
 • chceme byť školou so svojou históriou, budúcnosťou, ktorá má pevné základy na demokratických zásadách a princípoch
 • výsledky svojej práce úspešne propagovať v obci( MŠ, Obecné noviny, Obecná nástenka)

O plnení nasledovných cieľov svedčia nasledovné skutočnosti:

 

 • Učebné plány sú realizované nasledovne:

1. -3. ročník je vzdelávaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu s vlastným   Školským
vzdelávacím   programom

4. ročník ide podľa Učebných osnov pre prvý stupeň základných škôl

 

 • Ponuka školy je:
 • škola ponúka vyučovanie cudzieho jazyka v rámci záujmového útvaru od prvého ročníka
 • pestrý výber záujmových útvarov- športový, spevácky, šikovné ruky
 • zapájanie sa do enviromentálnych  akcií a súťaží ( v súťaži „Kde ešte na Slovensku tancujú vodné
  víly“ sme získali mimoriadne ocenenie vo výtvarnej súťaži, ktoré nám bolo odovzdané priamo na
  Ministerstve životného prostredia z rúk ministra životného prostredia Ing. Ján Chrbet
 • návštevy kultúrno-spoločenských podujatí, pravidelné návštevy Galérie umelcov Spiša v Spišskej 
  Novej Vsi s účasťou na tvorivých dielňach, Spišského múzea, Spišského divadla v Spišskej Novej
  Vsi
 • športové aktivity ako je plavecká príprava, korčuľovanie na miestnom klzisku v rámci hodín telesnej
  výchovy, záujmového útvaru a školského klubu detí
 • zapájanie sa do súťaží organizovaných príslušným školským úradom:
 • športová olympiáda, vedomostno-športový pretek, prednes poézie a prózy, súťaž v speve
 • organizovanie školy v prírode
 • školské výlety za účasti rodičov
 • aktívna spolupráca so zriaďovateľom- obecným úradom Iliašovce
 • prezentácia žiakov na verejnosti, kultúrne podujatia v rámci školy, obce