Všeobecne záväzné nariadenia obce

Dokumenty vo formade .pdf (Adobe Acrobat Reader)

Rok 2018

VZN 1/2018  NÁVRH - O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach

Rok 2017

VZN 2/2017  ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Iliašovce
VZN 1/2017  O podmienkach držania psov

Rok 2016

VZN 7/2010 Dane a poplatky - 4. dodatok
VZN 7/2010 Dane a poplatky - 3. dodatok
VZN 1/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi s drobnými stav. odpadmi na území obce

Rok 2013

VZN 2/2011 Odplnok č. 1 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
VZN 1/2013 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Rok 2012

VZN 7/2010 Dane a poplatky - 2. dodatok

Rok 2011

VZN 7/2010 Dane a poplatky - 1. dodatok
VZN 2/2011 O určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
VZN 1/2011 O núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Rok 2010

VZN 1/2010 Územný plán obce - 1. dodatok
VZN 2/2010 O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
VZN 3/2010 O chove a držaní psov na území obce Iliašovce
VZN 4/2010 Zápis detí do základnej školy
VZN 5/2010 O úhradách za sociálne služby poskytované obcou Iliašovce
VZN 6/2010 Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Iliašovce
VZN 7/2010 Dane a poplatky

Zásady odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva v Iliašovciach
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Iliašovce