Územný plán-zmeny a doplnky č. 2/2016 PDF Tlačiť E-mail

Verejná vyhláška - oznámenie - o prerokovaní Zmeny a doplnku č. 2/2016 ÚPN obce Iliašovce
Oznámenie podľa zák. EIA Strategický dokument - Iliašovce
Zmeny a doplnky územného plánu obce Iliašovce č. 2/2016
Zmeny a doplnky č. 2/2016 ÚPN Iliašovce
Zmeny a doplnky č. 2/2016 ÚPN Iliašovce - tabuľka
Širšie vzťahy - priestorové a funkčné usporiadania územia
Komplexný výkres - priestorové a funkčné usporiadania územia
Komplexný návrh - priestorové a funkčné usporiadania územia
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Vyhodnotenie záberov PP LP